Pojištění živelní

V pojištění majetku patří k nejdůležitějšímu druhu (typu) pojištění, kterým jsou kryta rizika a škody, jež vznikají na majetku movitém či nemovitém. Předmětem tohoto pojištění jsou věci vedené dle účetní osnovy na těchto účtech : 021, 022, 028, 042, 501 a účty, na kterých jsou vedené zásoby. Toto pojištění lze konstruovat jako pojištění jednotlivých věcí nebo pojištění souborů.

Pojistitelná rizika

Sdružený živel - flexa

 • požár
 • výbuch
 • blesk
 • pád letadla nebo jeho části

Sdružený živel - doplňková rizika

 • povodeň
 • záplava
 • vichřice
 • krupobití
 • zemětřesení
 • lavina a sesuv půdy
 • tíha sněhu

Vodovodní rizika

 • voda z vodovodního zařízení

Může také jít o pojištění pro případ škod způsobených kouřem, selháním samohasících zařízení, únikem taveniny atd. Pojištění se může týkat všech živelních rizik nebo osobitně v pojistné smlouvě sestavěných skupin rizik. V zahraničí se uplatňuje jako základní riziko požár, u nás flexa.

Pojistná částka

Je konstruována na principu nové hodnoty. To znamená, že pojistnou částkou je hodnota znovuzřízení - nová, reprodukční a podobně definovaná hodnota. V naší zemi neexistuje státem stanovená metoda zjišťování nové hodnoty. Proto se určování nové hodnoty opírá o údaje statistického úřadu o vývoji cen v stavebnictví, strojírenství atd.

Další možnosti stanovení pojistné částky:

 • soudně znalecký posudek - lze použít jak pro nemovitosti, tak pro movitosti
 • kubická metoda - lze použít jen pro nemovitosti

Stanovení spoluúčasti

Stanovování spoluúčastí je samostatnou kategorií živelního pojištění. Výška jednotlivých spoluúčastí úzce souvisí s filozofií uplatňování principu risk managementu a u každé společnosti se chová přísně individuálně. Při stanovování spoluúčastí je nutné uvažovat s výši rizika, četnosti a závažnosti škody. Samozřejmě platí, čím je spoluúčast vyšší, tím se snižuje cena pojistného. Zároveň je třeba si uvědomit, že drobné škody zatěžují administrativně (nákladově) všechny smluvní strany a v mnoha případech při špatně zvolené spoluúčasti je administrativní práce s uplatněním nároku a s jeho zaplacením dražší než samo pojistné plnění. Navíc spoluúčast ve správné výši dává prostor efektivně se zabývat odstraňováním příčin drobných škod. Pokud tu část pojistného, kterou pojištěná společnost ušetří za spoluúčast, neutratí na financování drobných škod, znamená to efektivní snížení vlastních nákladů.

Spoluúčast je možné stanovit samostatně pro rizika flexy, samostatně pro doplňková rizika a taktéž pro rizika vodovodní.

Pojistné

Ovlivňuje ji objektivizovaná míra rizika, proto jsou nezbytné informace o rizikové situaci v podniku, tj. uspořádání podniku z hlediska vzniku možné škody, stavební konstrukce a použité stavební materiály, úroveň protipožárních opatření atd. Cenu rovněž také ovlivňuje výše spoluúčasti. Čím je spoluúčast vyšší, tím se snižuje cena pojistného.

Protože jde o pojištění zdrojů rizik, které majetek ohrožují nejčastěji, považuje se toto pojištění za základ pojistné ochrany majetku.

Důležité

Pojistná částka u elektroniky je rovněž konstruována na principu nové hodnoty. Zde však existuje výjimka z všeobecného pravidla růstu cen, kde může být dnešní cena o mnoho menší než cena v minulém roce. Proto u těchto věcí není možné zjišťování nové hodnoty opřít o údaje statistického úřadu o vývoji cen v stavebnictví, strojírenství a přepočítávat pořizovací ceny.

Použije se pořizovací hodnota dané věci, která se chová jako nová hodnota právě díky výše uvedené výjimce, nebo se zjišťuje aktuální cena na trhu.