Pojištění stavebních a montážních rizik

Pojištění poskytne přiměřenou a úplnou pojistnou ochranu stranám, které by mohly být poškozeny na budovaném díle v procesu jeho výstavby resp. montáže. Kryje rizika, která vznikají z poškození nebo zničení staveb a konstrukcí budovaného díla, montovaných strojů nebo technologických celků, montážních a stavebních strojů a zařízení staveniště.

Rozsah krytí

  • základní živelní rizika (požár, výbuch, přímý úder blesku, zřícení letadla)
  • záplava, povodeň, vichřice, krupobití, lavina, tíha sněhu
  • pád pojištěné věci, náraz
  • pád stromů stožárů a jiných předmětů
  • neodborné zacházení, nesprávná obsluha, úmyslné poškození, nešikovnost, nedbalost
  • voda vytékající z vodovodního zařízení

Pojistná částka

Pro stanovení pojistné částky je rozhodující pojistná hodnota. Pojistnou hodnotou je:

  • pro budované dílo jeho hodnota po dokončení, včetně hodnoty materiálu, mzdové a transportní náklady, clo, montážní výlohy.
  • pro zařízení staveniště a stavební stroje nová hodnota pojištěných věcí; tj. částka, kterou je třeba vynaložit na znovuzřízení pojištěných věci.

Důležité

Právo na plnění nevzniká v případě škody, která vznikla jako následek válečných událostí, úmyslného jednání pojistníka nebo jeho zástupce, zastavení nebo přerušení činnosti, chybného návrhu či konstrukce, vady, kterou měla pojištěná věc již v době uzavření pojištění.

Je možno si sjednat pojištění na riziko vzniklé z odpovědnosti za škodu vzniklé jiné osobě v souvislosti se stavebně montážními pracemi. Pojištění se vztahuje na škody vzniklé jako důsledek tělesného zranění či nemoci, způsobených nehodami a ztráty nebo škody na majetku třetích osob. U nároku na náhradu škody má pojištěný nárok na úhradu veškerých nákladů a výloh právního sporu.