Pojištění přepravy

Pojištění je určeno všem výrobcům, obchodním společnostem a/nebo prodávajícím nebo kupujícím, pokud nesou riziko náhodné ztráty nebo poškození zboží během přepravy. Pojištění však může sjednat i zasilatel, který příkaz k pojištění obdrží od svého příkazce. Pojištění se vztahuje na všechny druhy dopravních prostředků vhodných pro přepravy po souši, na moři nebo ve vzduchu a není v zásadě teritoriálně omezeno.

Základní rozsah pojištění zahrnuje poškození, zničení a ztrátu v důsledku:

  • nehody dopravního prostředku
  • požáru, úderu blesku, výbuchu
  • závažné nehody (sesuv půdy, pád/zřícení mostu, skladové budovy, pád létajících těles, apod.)
  • přírodních katastrof

K základnímu rozsahu pojištění je možno doplňkově připojistit riziko krádeže, nedodání dopravcem a další škodní rizika, jako jsou lom, rez, koroze, lekáž, namočení, ohyb a další až po rozsah pojištění proti všem rizikům (all risks).

Pojištění válečných a politických rizik lze sjednat na základě mezinárodně platných doložek, pokud není jejich krytí pro určitá teritoria pozastaveno.

Pojištění odpovědnosti z přepravních smluv

Škoda vzniklá porušením povinnosti v souvislosti se zprostředkováním a/nebo provedením přepravy nepředstavuje sama o sobě pro zasilatele a/nebo dopravce majetkovou újmu. Pokud poškozený uplatní nárok na náhradu škody, je odpovědná strana ze zákona povinna škodu uhradit. Vznik takové povinnosti může významnou měrou ohrozit ekonomickou situaci odpovědného subjektu.

Podstata pojištění odpovědnosti z přepravních smluv spočívá v tom, že povinnost nahradit škodu na přepravovaném nákladu přebírá na sebe podle podmínek pojistné smlouvy pojišťovna. Pojištění je určeno silničním nákladním dopravcům a zasilatelům, vůči kterým může být vznesen nárok na náhradu škody z titulu uzavřené přepravní nebo zasilatelské smlouvy.

Předmětem pojištění je odpovědnost:

  • zasilatele z porušení povinností vyplývajících ze zprostředkování přepravy na základě zasilatelského příkazu
  • zasilatele z porušení povinností vyplývajících z objednávky přepravy, jedná-li jako první dopravce
  • silničního dopravce z porušení povinností při provádění tuzemské nebo mezinárodní přepravy

Rozsah pojištění

Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný nárok, aby za něj pojistitel uhradil škodu vzniklou na zásilce převzaté k přepravě, pokud podle právních předpisů za vzniklou škodu skutečně odpovídá, anebo aby pojistitel odmítl neoprávněně uplatněný nárok na náhradu škody. Současně má pojištěný právo na náhradu nákladů případného soudního řízení, které je v souvislosti s pojistnou událostí zahájeno.

Rozsah pojistné ochrany je dán zásadně právní úpravou odpovědnosti z činnosti resp. činností, na které se pojištění vztahuje.

Rozsah odpovědnosti silničního dopravce vyplývá z ustanovení obchodního zákona (smlouva o přepravě věci), ze silničního přepravního řádu a při mezinárodní přepravě z Úmluvy CMR.

Rozsah odpovědnosti zasilatele je dán právní úpravou zasilatelské smlouvy v obchodním zákoně a podpůrně též Všeobecnými zasilatelskými podmínkami vydanými Svazem spedice a logistiky ČR a obchodními podmínkami pojištěného.

Rozsah pojištění se však vždy neshoduje plně s rozsahem odpovědnosti, neboť pojistitel si vyhrazuje právo vyloučit z pojištění některé případy oprávněně uplatněného nároku na náhradu škody. Případy, které patří mezi výluky, jsou v pojistných podmínkách vždy konkrétně uvedeny.