Pojištění členů představensta a dozorčí rady pro případ odpovědnosti za škodu

V čem může spočívat odpovědnost za škodu?

 • porušení právních povinností při výkonu funkce
 • objektivní odpovědnost ve vztahu ke společnosti
 • navenek (ve vztahu k třetím osobám) za vzniklou škodu odpovídá společnost

Členové představenstva

Členové, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.

Členové dozorčí rady

Analogické použití právní úpravy odpovědnosti za škodu členů představenstva.

Ručení členů představenstva

Členové, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, pokud společnost proti členovi představenstva právo na náhradu škody neuplatnila nebo nevymáhala a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti k náhradě škody.

Možnost sjednání pojištění

 1. pro členy představenstva a dozorčí rady
 2. jen pro členy představenstva
 3. jen pro členy dozorčí rady

Některé výluky z pojištění

 • úmysl, nečestné, svévolné jednání, podvod
 • urážka, pomluva...
 • pracovněprávní odpovědnost
 • škoda na věci a na zdraví

Konkrétní případy

 • žaloba na představenstvo za prodej akcií dceřiné společnosti za cenu pod tržní hodnotu
 • trestní oznámení na členy představenstva za porušení povinností při správě svěřeného majetku
 • trestní oznámení na jednatele společnosti za opomenutí řádně odvést daně (jako následek chyby v účetní závěrce)

Nejčastější případy žalob

 • akvizice, převzetí, slučování
 • upisování nových akcií a cenných papírů (globální depozitní certifikáty)
 • bankroty / likvidace
 • špatné vedení podniku
 • pracovní spory