Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu, kterou pojištěný způsobil svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s nimi, pokud tato jeho odpovědnost vznikla výhradně podle ustanovení § 172 a násl. Zák. práce, případně jiných předpisů upravujících odpovědnost pojištěného za škodu.

Výše náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinností, kterou způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena v opilosti, kterou si sám přivodil, nebo po zneužití jiných návykových látek.

Obecně lze říci, že pojištění odpovědnosti je velmi zúženou pojistnou ochranou, která nekryje takové věci, jako je krádež, vadné provedení práce apod.

Při sjednávání pojištění je třeba mít vždy v patrnosti rozsah pojištění, který je u každé pojišťovny jiný. Rozsah krytí je závislý na výlukách z pojištění. Nezanedbatelný význam má také při výběru pojistitele výše spoluúčasti.

Pojistná částka

Každá pojistná smlouva v sobě obvykle zahrnuje specifikaci pojistné částky: což je maximální roční limit plnění pojišťovny z jedné pojistné události (případně z jedné a ze všech) nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Tato pojistná částka se u tohoto druhu pojištění stanovuje jako čtyř a půl násobek průměrného měsíčního platu pojištěného, a to z toho důvodu, že maximální hranice výše požadovaného nároku zaměstnavatele je dle zákoníku práce právě tento násobek měsíčního platu.

Výluky

Mezi obecné výluky patří:

  • škody způsobené pod vlivem alkoholu
  • škody způsobené ztrátou věci (výjimečně lze pojistit)
  • škody vzniklé zaměstnavateli zaplacením majetkové sankce (pokuty a penále)
  • škody na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti
  • škody vzniklé schodkem na svěřených hodnotách (výjimečně lze pojistit)
  • škody vyplývající z přepravních smluv
  • škody na pneumatikách a přepravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při dopravní nehodě šetřené Policií ČR

Obecně lze říci, že pojištění odpovědnosti je velmi zúženou pojistnou ochranou, která nekryje takové věci, jako je krádež, vadné provedení práce apod.