Pojištění pohledávek

Pojištění se vztahuje na rizika vzniklá z poskytování obchodního dodavatelského úvěru, tj. kdy dodavatel souhlasí s odložením platby. Pojišťují se zejména krátkodobé dodavatelské úvěry.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik platební neschopnosti u zákazníka pojištěného, pro kterého došlo mezi pojistitelem a pojištěným k převzetí pojištění, z důvodu, že:

  • byl prohlášen konkurs, nebo bylo prohlášení konkursu zamítnuto pro nedostatek konkursní podstaty nebo
  • bylo zahájeno soudní řízení za účelem odvrácení konkursu nebo
  • bylo uskutečněno mimosoudní likvidační nebo kvótové vyrovnání se všemi věřiteli nebo
  • exekuce provedená pojištěným nevedla k plnému uspokojení nebo
  • vzhledem k prokázaným nepříznivým okolnostem se zaplacení jeví být beznadějným, protože exekuce, návrh na konkurs nebo jiné obdobné opatření pojištěného vůči zákazníkovi neslibuje úspěch

Výluky

Z pojistné ochrany jsou vyloučeny zejména:

  • politická a teritoriální rizika
  • úroky z prodlení, sankce a penále, náklady právního zastoupení
  • pohledávky vůči veřejnoprávním podnikům a podnikům, kde má pojištěný rozhodující vliv na vedení
  • pohledávky vůči fyzickým osobám - nepodnikatelům
  • škody vzniklé válkou, nepokoji, stávkou, zabavením, vyšší mocí apod.

Pojistné plnění

Kromě ztráty za pohledávky snížené o spoluúčast uhradí pojišťovna náklady dopravného a pojistného, směnečný diskont a směnečné výlohy přímo spojené s pojistnou událostí.