Pojištění kriminálních rizik

Pojištění odráží značnou různorodost nejrůznějších podvodů a je prvním pojištěním kriminality na principu all risks, tj. zahrnujícím všechna známá, ale i dosud nepředvídatelná rizika, nejsou-li vyloučena. Podle získaných zkušeností většina podvodů a krádeží vzniká zanedbáním interní kontroly ve společnosti. V rámci tohoto pojištění je však pojistné krytí poskytováno i na tyto případy. Rostoucí počet společností vyčleňuje část svých činností k provozování externími nezávislými dodavateli v rámci tzv. outsourcingu. To samozřejmě představuje růst rizika podvodů ze strany zaměstnanců outsourcingových firem. Pojistné krytí původní společnosti je však rozšířeno i na tyto zaměstnance.

Rizika

Podvody všeho druhu mívají za následek další skryté náklady. Pojištění komerční kriminality zahrnuje jak náklady přímo související s podvodem, tak i smluvní penále, úhradu nepřijatých nebo splatných úroků, náklady na obnovení informací v informačních systémech, na obhajobu v jakýchkoli procesech souvisejících s podvodem. Pojistné krytí pro riziko podvodu se vztahuje na trestné činy včetně nečestného jednání zaměstnanců, podvody maloobchodníků, podvody s kreditními kartami a šeky, padělání, falšování a počítačové podvody nebo podvodné převody finančních prostředků. Nejběžnějšími typy podvodů jsou: krádeže třetími osobami i zaměstnanci, zneužití bankovních oprávnění včetně šeků a užití falešných bankovních účtů, tajné dohody s dodavateli či klienty, prodej aktiv společnosti za cenu nižší, než je cena tržní, s podvodným záměrem, užití aktiv společnosti zaměstnanci za účelem obchodování na vlastní účet, vyplácení "provizí" či úplatků, zakrytí podvodu či krádeže zásahem do bilance dlužníků a věřitelů a též i vydírání.

Výhody

V čem lze spatřovat hlavní výhody tohoto pojištění? Společnost je pojištěna na principu all risks, definice pojmu "zaměstnanec" je koncipována dostatečně široce a zahrnuje bývalé zaměstnance do uplynutí šedesáti dnů od skončení jejich pracovního poměru, právní poradce, zaměstnance outsourcingových firem a zmocněnce, důvěrníky, správce a další osoby. Pojistné krytí zahrnuje veškeré přímé i nepřímé škody, nově vzniklé pobočky a přidružené společnosti jsou do pojištění zahrnuty automaticky bez zvýšení pojistného (do určité velikosti), a konečně, pojistka kryje i částky vyplacené na základě vydírání.

Plnění

Pojistné plnění poskytne pojistitel pojištěnému v případě přímé finanční škody, jež nastala kdykoliv v důsledku jednoho činu nebo série souvisejících činů, jež spáchal zaměstnanec firmy pracující samostatně či ve spojení s dalšími, anebo jichž se dopustila jiná osoba s jasným úmyslem způsobit škodu, a to v době platnosti pojištění nebo během lhůty určené ke zjištění škody, došlo-li ke škodě v oblasti územní platnosti pojištění. Pojištěným je osoba, s níž je sjednána pojistná smlouva včetně přidružené nebo dceřiné společnosti osoby, s níž je smlouva sjednána, existující v okamžiku nebo před okamžikem počátku platnosti pojištění. Nové dceřiné nebo přidružené společnosti jsou takovou pojistkou kryty, jestliže jejich hrubý roční obrat nepřesáhne 20 % hrubého ročního obratu pojištěného, jejich počet zaměstnanců nepřevýší 20 % počtu zaměstnanců pojištěného a nebyla-li u nich za poslední tři roky zaznamenána škoda krytá tímto pojištěním. Počítačový podvod nebo podvod při převodu prostředků představuje zcizení majetku pojištěného, který je přímo či nepřímo ovládán a kontrolován počítačovým systémem, jímž manipuluje osoba, která nemá pojištěným autorizovaný přístup do tohoto systému. Ke zcizení prostředků z účtu pojištěného může též dojít podvodnými machinacemi osoby, jež při realizaci podvodu jedná způsobem budícím dojem provádění instrukcí pojištěného nebo jím zmocněné osoby, včetně věrohodného zfalšování jeho podpisu. Lhůta pro zjištění a oznámení škody představuje devadesátidenní časový úsek následující po skončení platnosti pojistné smlouvy, během něhož může být pojistiteli předáno písemné oznámení o škodě, jež byla poprvé zjištěna v této lhůtě v souvislosti s jakýmkoli činem, spáchaným před vypršením platnosti pojistné smlouvy.

Likvidace

Pojistné krytí zahrnuje přímou finanční škodu v souvislosti se ztrátou majetku, který pojištěný vydal ze svých prostor v důsledku hrozby vůči pojištěnému fyzicky zranit členy vedení společnosti, zaměstnance nebo partnery pojištěného nebo jakéhokoli příbuzného, který byl skutečně či údajně unesen, nebo v důsledku hrozby poškodit či zničit jakýkoli majetek vlastněný pojištěným nebo za který je pojištěný odpovědný, za předpokladu, že před vydáním takového majetku osoba, vůči níž je taková hrozba vznesena, vynaložila rozumné úsilí oznámit vyděračovy požadavky spolupracovníkům a pojištěný vynaložil rozumné úsilí sdělit vyděračovy požadavky policii.

K likvidaci škod jmenuje pojištěný vyšetřujícího specialistu, jehož pojistitel musí schválit. Musí se jednat o bezúhonnou osobu, u níž je v daném případě vyloučen střet zájmů. Vyšetřující specialista vyšetří fakta a okolnosti škody, určí její výši, závěry z šetření shrne do kontrolní zprávy spolu s doporučeními prevence podobné škody v budoucnosti. Závěry jeho zprávy odsouhlasí pojištěný i pojistitel. Pojistitel hradí náklady takového šetření v případě, že škoda je likvidní. V opačném případě nesou náklady šetření společně obě strany pojistné smlouvy.