Pojištění odpovědnosti podnikatelů

Pojištění odpovědnosti za škody

Odpovědnosti za škodu na věci, odpovědnosti za škodu na zdraví nebo životě, odpovědnosti za finanční škodu.

Odpovědnost za škodu vadným výrobkem

Škody způsobené jinému vadným výrobkem.

Pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotního zařízení

Pojištění profesní odpovědnosti, pojištění obecné odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za výrobek.

Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku

Ušlý zisk a vynaložené náklady, rizika charakteru finančních ztrát způsobených přerušením nebo omezením provozu firmy.

Odpovědnost za škodu způsobenou na věcech převzatých

Odpovědnost za škodu způsobenou na věci, kterou pojištěný převzal za účelem objednané činnosti.

Odpovědnost za škodu způsobenou na věcech v užívání

Odpovědnost za škodu způsobenou na věci, kterou pojištěný užívá (mimo motorová vozidla).

Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích

Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci na věcech zaměstnavatele.

Regresy pojišťoven

Pojištění na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou ve prospěch zaměstnance pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Pojištění členů představensta a dozorčí rady pro případ odpovědnosti za škodu

V čem může spočívat odpovědnost za škodu? Porušení právních povinností při výkonu funkce; objektivní odpovědnost ve vztahu ke společnosti; navenek (ve vztahu k třetím osobám ) za vzniklou škodu odpovídá společnost