Majetkové pojištění

Pojištění živelní

Požár, výbuch, úder blesku, náraz letadla, zřícení letadla, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, povodeň, záplava, sesuv půdy, zemětřesení, zřícení skal nebo zemin, únik vody z vodovodních zařízení, únik médií z hasicích zařízení, škody způsobené nárazem dopravního prostředku, škody způsobené kouřem, škody způsobené únikem taveniny, škody způsobené aerodynamickým třeskem.

Odcizení, vandalismus

Stavební součásti, movité věci, osobní věci, vybavení kanceláří, stroje a zařízení, nemotorová vozidla.

Pojištění skla

Rozbití, prasknutí nebo poškození skla. Poškození nalepených snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií, nápisů, maleb nebo jiné výzdoby na zničeném nebo poškozeném skle. Poškození nebo zničení světelných reklam a nápisů včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce.

Pojištění elektroniky

Poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoli událostí včetně krádeže a loupeže (all risk).

Pojištění strojů a strojních zařízení

Poškození nebo zničení stroje jakoukoli událostí.

Pojištění stavebních a montážních rizik

Stavební aktivity, montážní aktivity, aktivity vedoucí k odstranění následků poj. události.

Pojištění přepravy

Rizika, která mohou vzniknout na zásilce během přeprav prováděných kamionem, letecky, poštou, drahou, trajektem, lodí říční i námořní. Ztráty, odcizení, zničení a poškození přepravovaných věcí v rozsahu "proti všem rizikům" event. včetně škod způsobených přirozenou povahou zásilky (např. lom, rozbití) nebo v "omezeném rozsahu" (např. živelní události, odcizení, škody vzniklé v souvislosti s dopravní nehodou). Škody nepřímé, které vznikly se škodou postihující pojištěnou zásilku, jako jsou zachraňovací a zjišťovací náklady, příspěvky ke společné havárii (v případě zahraniční přepravy). Škody vzniklé válkou a občanskými nepokoji (v případě zahraniční přepravy).

Pojištění posla

Pojištění peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou.

Pojištění kriminálních rizik

Pojištění odráží značnou různorodost nejrůznějších podvodů a je prvním pojištěním kriminality na principu all risks, tj. zahrnujícím všechna známá, ale i dosud nepředvídatelná rizika, nejsou-li vyloučena. Podle získaných zkušeností většina podvodů a krádeží vzniká zanedbáním interní kontroly ve společnosti. V rámci tohoto pojištění je však pojistné krytí poskytováno i na tyto případy. Rostoucí počet společností vyčleňuje část svých činností k provozování externími nezávislými dodavateli v rámci tzv. outsourcingu. To samozřejmě představuje růst rizika podvodů ze strany zaměstnanců outsourcingových firem. Pojistné krytí původní společnosti je však rozšířeno i na tyto zaměstnance.

Odpovědnost za škodu způsobenou na ušlém zisku

Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě na ušlém zisku a jinak než na zdraví, životě a věci.

Pojištění pohledávek

Pojištění se vztahuje na rizika vzniklá z poskytování obchodního dodavatelského úvěru, tj. kdy dodavatel souhlasí s odložením platby. Pojišťují se zejména krátkodobé dodavatelské úvěry.

Pojištění přepravovaných cenností

Pojištění se obvykle vztahuje na peníze, drahé kovy, nezasazené perly, drahokamy, vkladní a šekové knížky, platební karty, cenné papíry a ceniny.