Pojištění elektroniky

Tento typ pojištění patří mezi technické druhy pojištění. Je sjednáváno pro případ poškození nebo zničení pojištěného elektronického zařízení jakoukoliv pojistnou událostí, která nastane nečekaně a náhle a není v pojistných podmínkách vyloučena. V hojné míře je využíváno pro pojištění počítačové techniky (PC, zálohovací zdroje, servery, atd.) a běžné kancelářské techniky (faxy, kopírky, atd.)

Rozsah krytí

  • základní živelní rizika (požár, výbuch, přímý úder blesku, zřícení letadla)
  • záplava, povodeň, vichřice, krupobití, lavina, tíha sněhu
  • přepětí, indukce, zkrat
  • pád pojištěné věci, náraz
  • neodborné zacházení, nesprávná obsluha, úmyslné poškození, nešikovnost, nedbalost
  • pád stromů, stožárů a jiných předmětů
  • voda vytékající z vodovodního zařízení

Pojistná částka

Je konstruována na principu nové hodnoty. To znamená, že pojistnou částkou je hodnota znovuzřízení - nová, reprodukční a podobně definovaná hodnota. Zde však existuje výjimka z všeobecného pravidla růstu cen, kde může být dnešní cena o mnoho menší než cena v minulém roce. Proto u těchto věcí není možné zjišťování nové hodnoty opřít o údaje statistického úřadu o vývoji cen v stavebnictví, strojírenství a přepočítávat pořizovací ceny. Použije se pořizovací hodnota dané věci, která se chová jako nová hodnota právě díky výše uvedené výjimce, nebo se zjišťuje aktuální cena na trhu.

Stanovení spoluúčasti

Při určování spoluúčasti je nutné zvažovat hodnotu zařízení a rozsah případných škod. Interval spoluúčastí je u tohoto produktu poměrně značný. Spoluúčast lze určit již od 1.000,- Kč. Nejběžnější spoluúčasti se pohybují od 10.000,- Kč do 100.000,-Kč.

Důležité

Kromě škod, které jsou z běžných pojistných ochran vyloučeny, jakými jsou škody způsobené válečnými událostmi, vzpourami, jadernými reakcemi, atd. jsou vyloučeny také:

  • škody způsobené bezprostředním následkem trvalého vlivu provozu
  • škody, které je dodavatel, oprávce odpovědný ze zákona
  • škody způsobené odcizením nebo ztrátou

Škody na uzavřených disketových jednotkách, mezinosičích obrazů a snímačích zvuku jsou likvidní jen v případě, že byly způsobeny požárem, vodou, není li ve smlouvě ujednáno jinak.