Pojištění přepravovaných cenností

Pojištění se obvykle vztahuje na peníze, drahé kovy, nezasazené perly, drahokamy, vkladní a šekové knížky, platební karty, cenné papíry a ceniny.

Pojištění pro případ odcizení přepravovaných cenností se řídí podmínkami pro škody způsobené krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením s odchylkami pro zabezpečení.

Přeprava cenností začíná jejich převzetím nebo nakládkou a končí jejich předáním nebo vykládkou v místě dodávky a musí být prováděna za přítomnosti osob provádějících a doprovázejících přepravu.

Pro přepravu cenností se sjednávají limity plnění, které odpovídají způsobu zabezpečení.